Byggarbetare från Grönbo bygger Vernum Fastigheters projekt Versus i Sollentuna.

Grönbo Building System

Vernums byggsystem

Det mest resurssnåla byggsystemet i världen

Vernum är delägare i den Skellefteå-baserade husfabriken Grönbo. Tillsammans är vi pionjärer i en bransch som länge halkat efter inom digitalisering. Vi har, till skillnad från de traditionella bolagen, digitaliserat hela byggprocessen. I ett klassiskt byggprojekt hanteras kunskapsöverföring och problemlösning direkt på arbetsplatsen, med varierande resultat. Vår digitaliserade arbetsmodell säkerställer effektivitet, skalbarhet och verklig kunskapsåterföring.

 

Vi bygger alla våra trähus med byggsystemet Grönbo Building System. Systemet säkerställer en skalbar arbetsmodell med en naturlig, hållbar och framtidssäkrad produkt. Nytänkande och innovation är nyckelord och digitalisering en förutsättning för att kunna skapa revolutionerande arbetssätt och metoder för informationshantering som är nödvändiga för att förflytta byggbranschen in i framtiden.

 

Vissa kallar det Buildtech, vi kallar det nödvändig grön innovation.

Våra projekt

En långsam byggbransch

I byggbranschen är tanken ständigt närvarande att man vill effektivisera byggprocessen genom att lägga så mycket som möjligt av produktionen i fabrik. Man tittar med avundsjuka mot andra branscher där produktivitet ständigt ökar och likaså kvaliteten. Trots dessa insikter och stora ansträngningar verkar byggbranschen snarare gå åt motsatt håll.

 

Vi är helt eniga om att det är bra att bygga allt man kan i fabrik. Problemet är att den data som används i produktionen sällan, eller aldrig, håller tillräckligt hög nivå för att det ska bli effektivt på riktigt. På grund av bristande informationskvalitet uppnår man inte samma resultat och utveckling i fabrik som annan industri har. Det blir helt enkelt inte tillräckligt utförligt eller pålitligt material att utgå ifrån. För att lindra verkningarna av detta gör man istället systemlösningar som man återanvänder och som syftar till att minska variationen från gång till annan.

En ny, industrialiserad byggprocess

Innovation, digitalisering och hållbarhet – det är pelarna i vår revolutionerande byggprocess. Det mest grundläggande är att vi bara använder högkvalitativ data, från början till slut. På så sätt kan vi skapa pålitliga och utförliga underlag, vilket effektiviserar hela processen.

 

För att uppnå en effektiv och industrialiserad process är det väsentligt att skapa högklassig information i projekteringsskedet som sedan kan förmedlas, användas och fyllas på i projektets alla skeden. Från projekteringsstart till förvaltning och slutligen avveckling.

 

Vi har utvecklat en digital plattform som ger stöd till informationsflödet genom hela produktionen. Vi kallar den 5D-modellen. Modellen är anledningen att vi på allvar kan säga att vi har en fullt industrialiserad byggprocess.

Hur funkar det då?

Den data som finns i modellen används för att simulera och planera produktionen med avseende på tid, kvalitet och ekonomi. Modellen genererar olika typer av dokument och underlag såsom tidsplaner, inköpsplaner och tillverkningsordrar.

 

Efter planeringsfasen överförs data till affärssystemet som blir ett stöd i att hantera produktionen. Datan utgör underlaget i alla led från inköp och tillverkning till logistik och montage av husen. Slutligen även i överlämning och förvaltning. All information som skapas i systemet gör det möjligt att industrialisera produktionen oavsett var den befinner sig, i fabrik eller på montageplats, och oavsett om den styrs av människor eller maskiner.

 

Vernum, tillsammans med Grönbo, leder utvecklingen i Sverige, om inte i världen, med denna typ av högkvalitativ och genomgripande digitalisering av hela byggprocessen. Det leder till affärsnytta i form av kortare processer och kostnadsbesparingar men framförallt leder det till mindre svinn, minimerad resursanvändning och en större klimatnytta.

Grönbo Building System

Byggsystemets beståndsdelar

Grönbo Building System, GBS, består av sju olika systemdelar för de olika faserna som krävs för att bygga, förvalta och slutligen återvinna våra trähus. Alla delarna tillsammans bildar GBS och det som löper som en grön tråd genom hela processen är det systematiska användandet av den digitala plattformen, 5D-modellen.

Grönbo Construction System
Med GCS skapas en komplett 5D-modell utifrån konstruktionsberäkningar och systemlösningar. Med andra ord möjliggör det här momentet industriell produktion av byggprojektet.

Grönbo Digital System
Det digitala systemet genererar allt underlag som behövs för att genomföra projektet, från produktion till förvaltning. Systemet hanterar även all rapportering och ger automatisk uppdatering av tidsplaner och kostnadsplaner i realtid.

Grönbo Factory System
Nu är det dags att omsätta modeller och underlag i praktiken. Standardiserade arbetssätt och metoder säkerställer kvalitet, precision och produktivitet. Allt som behövs för att driva produktionen ingår i GFS: bemanning, lokaler, utrustning, hjälpmedel och maskiner etc.

Grönbo Site System
Med GSS bryter vi mönster som inte förändrats på hundra år. Rent konkret är det systemet som används fysiskt på byggarbetsplatsen. Den största synbara skillnaden är det enorma tältet som ställs upp runt bygget. Mer om det i nästa steg!

Grönbo Tower
Grönbo Tower är tältet vi ställer upp runt byggnationen. Tältet värmer, isolerar och sparar energi. Allt för att minska klimatpåverkan och effektivisera byggprocessen. Byggtiden och kostnaderna minskar radikalt. Under väderskyddet finns dessutom en travers monterad.

Grönbo Operation System
I detta steg mäts, analyseras och planeras driften och underhållet av fastigheterna. Fastighetsskötare utbildas, inom allt från de tekniska systemen till hanteringen av den digitala modellen.

Grönbo Recycle System
Våra trähus är hållbara i dubbel bemärkelse. De är miljövänliga och kan dessutom stå under flera sekel. Trots att vi inte kommer vara med när den första Grönbobyggnaden återgår till kretsloppet är det vårt ansvar att säkerställa högsta möjliga återbruk och minsta möjliga miljöpåverkan.

Copyright © 2024 Vernum Fastigheter