Trivselregler

För att alla våra bostäder ska vara trygga och för att våra hyresgäster ska trivas är det viktigt att vi har tydliga regler och förhållningssätt i våra fastigheter. Dessa finner du nedan!

Regler

Allmänt

Hyresvärden ska verka för att skapa en bra boendemiljö med hög trivselfaktor. Alla medlemmar i föreningen ska visa hänsyn och respekt gentemot varandra samt ta hand om föreningens egendom väl. Föreningens medlemmar betalar gemensamt kostnader för underhåll och reparationer.
Som hyresgäst har du enligt lag både rättigheter och skyldigheter. Enligt lagstiftningen är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Det omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom fastigheten. Som hyresgäst ansvarar du även för familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.Om du har önskemål att renovera eller bygga om i din lägenhet behöver du inkomma med skriftlig renoveringsansökan till hyresvärden innan arbete får påbörjas. I det fall att en ombyggnad skett felaktigt eller olovligen utan tillstånd kan hyresvärden underkänna ombyggnationen och kräva att du återställer lägenheten till ursprungligt skick på din bekostnad. Du kan även komma att bli uppsagd i förtid om ombyggnad skett felaktigt eller olovligen utan tillstånd. Inglasning av balkong kräver särskilt bygglov och är därmed inte tillåtet.Föreningen vill uppmuntra till en klimatsmart livsstil med minsta möjliga miljöpåverkan. Alla hyresgäster kan göra en enorm skillnad tillsammans genom sparsam el-och vattenförbrukning, källsortering och medveten konsumtion.

Störningar

Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00. Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller aktiviteter runt huset.


Det är inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på din balkong eller uteplats utan endast elgrill är tillåtet. Tänk på eventuellt matos och visa hänsyn till dina grannar.

Husdjur

Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar. De får inte rastas i området. Plocka upp djurens spillning. Hundar skall vara kopplade inom fastighetens område. Husdjur får inte utgöra sanitär olägenhet.

Entréer, trapphus och gemensamma utrymmen

Cyklar, barnvagnar, sopor eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen, använd anvisade utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs. Ställ aldrig upp dörrarna och se till att de går i lås.

Tvättstuga

Den som använder tvättstugan är ansvarig för att lämna rummet rent och prydligt efter sig. Se till att ta bort ludd ur maskinerna och torka av dem efter användning. Sopa golvet om det blivit smutsigt och ta med skräp och personliga ägodelar när du tvättat klart.

Cyklar och mopeder

Cyklar och mopeder skall förvaras på anvisade platser och får inte ställas vid entréer, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Trasiga cyklar och mopeder utan avsikt att lagas skall omgående bortforslas av ägaren.

Gården

Ta hand om egna tillhörigheter så att framkomligheten inte hindras och för upprätthållande av ett välskött intryck. Städa upp efter dig och dina gäster. Ställ tillbaka utemöbler som placerats om. Matning av fåglar och andra djur i området skall undvikas beroende på stor risk för störningar, råttor och andra skadedjur.

Avfallshantering

Håll rent och snyggt runt husets sophus. Släng endast det skräp som anvisas i varje kärl då sophämtningen annars uteblir. Ställ aldrig något på marken kring behållarna, det orsakar råttproblem, flugor, lukt och blir inte omhändertaget vid hämtning.

Rökförbud

Fastigheten har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen.

Brandsäkerhet

Levande ljus är den vanligaste orsaken till brand i hemmet. Tänk på att placera ljus så att inget kan ta eld. Lämna inte brinnande ljus utan släck när du lämnar rummet. Spisen är en vanlig brandorsak. Varma plattor smälter fett som kan droppa ned. Fett och olja tar lätt eld på heta plattor. Torrkokning i kastruller kan orsaka brand. Var noga med att stänga av spisen. Rengör fläkten regelbundet.

Trapphusen är din väg ut och räddningstjänstens väg in och skall därför hållas fria från tillhörigheter. Brännbara tillhörigheter som barnvagnar och möbler kan leda till anlagd brand och farlig rökutveckling. Förvara aldrig brandfarliga varor som lösningsmedel, bensin eller gasol i källarförrådet.

Brandvarnare är en billig livförsäkring. Funktionstesta din brandvarnare regelbundet. En brandsläckare och brandfilt är mycket bra att ha om olyckan är framme. Eld från olja eller fett skall kvävas. Vatten förångas och kan skvätta upp i ansiktet samtidigt som det kan förvärra elden.
Copyright © 2024 Vernum Fastigheter